logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Provozní informace

Platby

Číslo účtu MŠ: 0390843379/0800

Úplata za předškolní vzdělávání:
(dle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., školský zákon)
je stanovena na 760 Kč měsíčně od 1. 9. 2022 (viz Dokumenty)

Výše stravného:
(dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., školský zákon)
je stanovena na 850 Kč měsíčně od 1. 9. 2022 (viz Dokumenty)

Odhlašování jídla – nepřítomnost dítěte:
Do 7.00 hodin daného dne pouze z důvodu nemoci, ostatní do 12.00 den předem.
Odhlášení dítěte v obou budovách na telefonu 778 752 205 (hospodářka) nebo e-mail omluvenkyMS@skolalety.cz. Později již bude započítáno celodenní stravné.

V době nemoci nemá dítě nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny. Pouze první den nepřítomnosti si může rodič oběd vyzvednout v budově MŠ do přinesené nádoby. Další dny nemoci je nutné stravu odhlásit.

Ve vývařovně Scolarestu je možnost se zaregistrovat k odebírání obědů jako dospělý cizí strávník. Takový oběd si pak vyzvedáváte přímo v kuchyni Scolarestu. Informace na obec-lety.cz

Způsob platby školného a stravného:

Platby školného a stravného se provádí pouze bezhotovostně, příkazem z Vašeho účtu na školní účet 0390843379/0800 se splatností do 15. každého měsíce pod variabilním symbolem vašeho dítěte, který jste obdrželi ve své třídě.
Doporučujeme nastavit trvalý příkaz měsíčně na období září – červen.
Přeplatek bude vyrovnán do nuly 1× ročně k 30. 6., na účet plátce bude zaslán začátkem července.

Jakékoliv změny je plátce povinen včas oznámit (zrušení, změna účtu apod.).

Informace podává hospodářka MŠ, Marcela Jandusová od 7.00 do 15.00 hod., telefon 778 752 205

Upozornění pro rodiče dětí s odkladem školní docházky o hrazení školného:
Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Osvobození od úplaty školného:
Osvobozen od úplaty školného bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek (§20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb.), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb.) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. Vyhláška č. 14/2005 §6.

Hrazení školného a stravného o prázdninách:
Během letních prázdnin je školka na jeden měsíc uzavřena. Informaci, o který měsíc se jedná v daném roce, najdete na nástěnkách a školním webu. V měsíci, kdy je MŠ uzavřena, se školné neplatí. Úhrada školného a stravného za prázdninový měsíc se provádí do tří dnů po nástupu dítěte k prázdninové docházce.

Stravování

Veškeré informace o stravování a jídelníčku naleznete v sekci Školní jídelna.

Seznam a značení alergenů naleznete v Dokumentech.

Den v MŠ

Provoz školy v budově Slunečná louka:7.00 – 17.00 hod.
Provoz školy v budově Nad řekou:7.00 – 17.00 hod.

Děti přichází do tříd nejdéle v 8.30 hod., mimořádné pozdní příchody je nutné nahlásit telefonicky nejpozději do 8.30 hod.
Domů se rozchází v poledne od 12.30 do 13.00 hod., odpoledne od 14.30 do 17.00 hod., v jiných časech po individuální dohodě.
Žádáme rodiče o dochvilnost, děkujeme.

Časový harmonogram režimových prvků:

7:00 – 8.30Volné hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce, komunitní kruh
8:30 – 9.00Pohybové činnosti
9.00 – 9.15Hygiena, přesnídávka
9.15 – 10.00Řízená činnost
10.00 – 12.00Pobyt venku
12.00 – 13.00Hygiena, oběd
13.00 – 13.30Příprava na odpočinek, odpočinek, četba, poslech hudby
13.30 – 14.15Odpočinek, klidné hry, relaxační činnosti 
14.15 – 14.45Hygiena, svačina
14.45 – 17.00Zájmové činnosti, činnosti dle výběru dětí ve třídě nebo na zahradě

Rodiče převlékají děti v šatně, věci ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Oblečení je třeba označit tak, aby nemohlo dojít k záměně.

Rodiče jsou povinni děti přivádět až do třídy a osobně je předat, neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Odpoledne si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.

Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

Seznam věcí, které děti do školky potřebují, ale také rady na cestu naleznete v Dokumentech (Adaptační program „Je to poprvé“).