logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Školský vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA ŠVP „POD ŠŤASTNOU HVĚZDIČKOU“

Motto:

„Naše malé hvězdičky rozzáří svět celičký“

Školní vzdělávací program „Pod šťastnou hvězdičkou“ je školský dokument, jemuž předcházely Hezky je na světě (do 2022),  „Berounka – naše řeka poznání“ (do 2020) a  první verze „Řeka poznání“ do (2017). 

V souvislosti s otevřením základní školy a spojením mateřské školy se základní školou jsme chtěli provázat  i oba školní vzdělávací programy. Tímto propojením se stala vize naší mateřské školy v podobě jedinečné hvězdy, kterou každé dítě svým způsobem je. 

Hlavní cíl programu je připravit zdravé, tělesně a psychicky zdatné a pohybově schopné dítě, které není lhostejné k prostředí, ve kterém žije, je schopné a ochotné respektovat vymezená pravidla a které má všechny předpoklady pro úspěšný a bezproblémový nástup do základní školy.

Snažíme se, aby děti chodily do naší mateřské školy rády, aby zde prožily období plné pohody, lásky a klidu a vedeme je k tomu, aby se nenásilnou formou naučily všemu potřebnému a užitečnému. Respektujeme individualitu každého dítěte a snažíme se, aby v rámci svých možností u nás získalo ve svém rozvoji maximum. V tomto směru se snažíme zapojovat do chodu školy a tím i výchovně vzdělávacího procesu co nejvíce rodiče dětí. Vzdělávání by mělo být pro dítě činností přirozenou a nenásilnou, jeho učení by mělo probíhat spontánně. Znamená to stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivaci.

Je uspořádán do podoby pěti integrovaných bloků, jejichž strukturace je flexibilní, tzn. že integrované bloky jsou řazeny vedle sebe podle témat, která sdružují (nejsou míněny jako po sobě jdoucí)

1.         HVĚZDIČKA MEZI LIDMI

2.         HVĚZDIČKA OBJEVUJE SVĚT

3.         HVĚZDIČKA A ZDRAVÍ

4.         HVĚZDIČKA V PŘÍRODĚ

5.          HVĚZDIČKA SLAVÍ A POZNÁVÁ ZVYKY A TRADICE

Flexibilní uspořádání umožňuje pedagogovi pružně reagovat nejen na aktuálně vzniklé situace, ale také na potřeby, zájmy dětí a témata, která do vzdělávání samy vnesou, což je klíčovým východiskem k plánování individualizovaného vzdělávání.

Celoroční projekty

1. Předškolák si může hrát, ale měl by také znát

Tento projekt má v naší škole dlouholetou tradici a setkal se s příznivými ohlasy především u rodičů předškolních dětí, dětí samotných i psycholožky, která provádí obvykle v březnu  průzkum školní zralosti formou testu. 

Cílem celoročního projektu je systematická příprava na zvládnutí požadavků, které jsou na dítě kladeny při vstupu do první třídy.

Záměrem je rozvíjení a prohlubování

  • vědomostí, schopností a dovedností v hrubé a jemné motorice, grafomotorice, zrakovém, sluchovém a prostorovém vnímání, matematických představách, komunikaci
  • schopnosti záměrné pozornosti a soustředění
  • volních vlastností
  • vytvoření správných pracovních návyků

Probíhá formou každotýdenních lekcí s danou strukturou, jejichž náplní jsou pohybové činnosti, hudební a rytmické prvky, práce s pracovním sešitem a psacím náčiním. Součástí je spolupráce s rodiči formou dobrovolných doplňkových úkolů na doma.

2. Čtení, naše potěšení

 Škola byla zaregistrována do Klubu školek, které čtou. Hlásíme se k myšlence, že láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství a to pravidelným hlasitým předčítáním. Hrdinou celého projektu je dítě, nikoliv kniha. Tady se neříká „Jdi a čti si“ ale „Pojď, budu Ti číst“…

Podstatou tohoto projektu je pravidelná četba dětem pro radost. Pravidelné čtení pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře.

Cílem celoročního projektu je rozvíjení znalostí, představivosti, rozšiřování slovní zásoby. Zapojením rodičů do tohoto projektu vybavíme dítě i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem.

Záměrem je ztotožnit se s těmi to výroky

  • čtení sbližuje rodinu (Michal Horáček)
  • předčítání nahlas je nejlepší způsob, jak naučit lásce ke knihám (Adéla Labajová)
  • vděčný posluchač-vášnivý čtenář (Michal Viewegh)
  • televize dítě neobejme, nevysvětlí mu to, čemu nerozumí, a nebude je držet za ruku, když se bude bát

www.celeceskoctedetem.cz


Celoroční projekty obohacují školní vzdělávací program, budou propojovat vzájemné vazby mezi rodinou a školou a věříme, že se stanou oblíbeným tématem k rozhovorům u vás doma.