logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Dokumenty

Pozn. Bez vyplněného formuláře žák nemůže být uvolněn ze školní družiny na kroužek. Týká se pouze zájmových kroužků konajících se v budově ZŠ Lety a vedené lektory, kteří si žáky vyzvednout ze školní družiny. 

Charakteristika školní družiny

 • na naší škole jsou dvě oddělení
 • tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
 • není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování
 • hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, relaxace a rekreace žáků a také dohledu nad žáky
 • činnost v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (nabídka alternativních aktivit založených na dobrovolnosti, zajímavosti, pestrosti, vhodného výběru pomůcek a her)
 • činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy
 • obsahová náplň navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy
 • nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení
 • její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání
  dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování
 • vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu
 • během školního roku se žáci aktivně zapojují do všech činností školní družiny
 • vychovatelé se snaží vytvářet příjemné a podmětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy.

Konkrétní cíle vzdělávání ve školní družině

Vychovatel využívá všech forem a metod práce a činností k tomu, aby žák rozvíjel požadované kompetence.

Formy a metody realizace

 • frontální práce
 • individuální přístup
 • skupinová práce v týmu
 • hry, soutěže
 • krátkodobé i dlouhodobé projekty

· didaktické hry
· čtení s porozuměním
· diskuze
· vypravování
· komunitní kruh
· pozorování v přírodě
· experimenty, pokusy

 • vycházky, exkurze, výlety, školy v přírodě, příležitostné akce
 VychovatelŽák
Kompetence k učeníposiluje pozitivní vztah k činnostempodporuje samostatnost a tvořivostumožňuje pracovat v týmuaktivně se zapojuje do činnostívyužívá získaných vědomostí a zkušenostírealizuje své nápadykriticky hodnotí svou prácisamostatně vytváří výrobkypracuje s vhodným materiálem a pomůckami
Kompetence k řešení problémůvede žáky k pochopení problémů a řešení situacíhodnotí, jak žáci problém zvládajípodporuje samostatnost        promýšlí pracovní postupy tvůrčím způsobempřistupuje samostatně k řešení problémů a situací
Kompetence komunikativnívede žáky k obohacování slovní zásobypodporuje různé formy komunikaci s ostatními žákyvede žáky k tolerantnímu jednání a přístupu ke kulturním hodnotám skupin, národů, národností                  výstižně vyjadřuje své myšlenky a názoryzapojuje se do diskuzevhodně formuluje svůj názor a rozšiřuje si slovní zásoburespektuje názory jiných   
Kompetence sociální a personálnísestavuje společná pravidla pro průběh činnostívede žáky k respektování různých hledisek, k poučení se z názoru jiných¨zařazuje kooperativní činnosti (činnosti v družstvech nebo skupinách)podílí se na vytváření pravidel v týmu a spolupracujepomůže spolužákům, sám o pomoc požádávytváří příjemnou atmosféru (je ohleduplný)
Kompetence občanskénabízí pozitivní, kulturní a společenské aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevůmvede žáky k slušným projevům chování, ke kladnému postoji k přírodě, k životnímu prostředí a ke svému zdraví                    projevuje se slušně k ostatním spolužákům, zaměstnancům školy a rodičůmje si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni respektuje kulturní a historické tradice        
Kompetence pracovnídbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidelvede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxivede žáky k řádnému plnění všech povinností a závazkůvytváří u žáků pozitivní vztah k práci motivuje žáky k aktivnímu zapojení do pracovní oblastidodržuje pravidla vyplývající z hlediska ochrany zdravínese odpovědnost za vykonanou prácichrání kulturní a společenské hodnoty  
Kompetence naplnění volného časurozvíjí schopnost aktivního využití volného časuvytváří návyky zdravého životního stylurozvíjí a vede k profesní orientacizvyšuje zdravé sebevědomí a rozvíjí nadáníumí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozicrozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostechchápe význam aktivního trávení volného času jako kompenzaci pracovního nasazení a stresuumí si vybrat vhodné činnosti pro relaxaci a odmítá nevhodné nabídky pro trávení volného času