logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Dokumenty

Vyplněné přihlášky odevzdávejte do 29. 6. 2023 paním vychovatelkám. Lze také zaslat do datové schránky s elektronickým podpisem.

Pozn. Bez vyplněného formuláře žák nemůže být uvolněn ze školní družiny na kroužek. Týká se pouze zájmových kroužků konajících se v budově ZŠ Lety a vedené lektory, kteří si žáky vyzvednout ze školní družiny. 

Charakteristika školní družiny

 • na naší škole jsou dvě oddělení
 • tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
 • není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování
 • hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, relaxace a rekreace žáků a také dohledu nad žáky
 • činnost v jednotlivých odděleních vychází z požadavků pedagogiky volného času (nabídka alternativních aktivit založených na dobrovolnosti, zajímavosti, pestrosti, vhodného výběru pomůcek a her)
 • činnosti a aktivity žáků ve školní družině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy
 • obsahová náplň navazuje na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem školy
 • nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho ukončení
 • její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání
  dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování
 • vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu
 • během školního roku se žáci aktivně zapojují do všech činností školní družiny
 • vychovatelé se snaží vytvářet příjemné a podmětné prostředí, dbají na dodržování pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vedou je k dodržování bezpečnosti a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy.

Konkrétní cíle vzdělávání ve školní družině

Vychovatel využívá všech forem a metod práce a činností k tomu, aby žák rozvíjel požadované kompetence.

Formy a metody realizace

 • frontální práce
 • individuální přístup
 • skupinová práce v týmu
 • hry, soutěže
 • krátkodobé i dlouhodobé projekty

· didaktické hry
· čtení s porozuměním
· diskuze
· vypravování
· komunitní kruh
· pozorování v přírodě
· experimenty, pokusy

 • vycházky, exkurze, výlety, školy v přírodě, příležitostné akce
 VychovatelŽák
Kompetence k učeníposiluje pozitivní vztah k činnostempodporuje samostatnost a tvořivostumožňuje pracovat v týmuaktivně se zapojuje do činnostívyužívá získaných vědomostí a zkušenostírealizuje své nápadykriticky hodnotí svou prácisamostatně vytváří výrobkypracuje s vhodným materiálem a pomůckami
Kompetence k řešení problémůvede žáky k pochopení problémů a řešení situacíhodnotí, jak žáci problém zvládajípodporuje samostatnost        promýšlí pracovní postupy tvůrčím způsobempřistupuje samostatně k řešení problémů a situací
Kompetence komunikativnívede žáky k obohacování slovní zásobypodporuje různé formy komunikaci s ostatními žákyvede žáky k tolerantnímu jednání a přístupu ke kulturním hodnotám skupin, národů, národností                  výstižně vyjadřuje své myšlenky a názoryzapojuje se do diskuzevhodně formuluje svůj názor a rozšiřuje si slovní zásoburespektuje názory jiných   
Kompetence sociální a personálnísestavuje společná pravidla pro průběh činnostívede žáky k respektování různých hledisek, k poučení se z názoru jiných¨zařazuje kooperativní činnosti (činnosti v družstvech nebo skupinách)podílí se na vytváření pravidel v týmu a spolupracujepomůže spolužákům, sám o pomoc požádávytváří příjemnou atmosféru (je ohleduplný)
Kompetence občanskénabízí pozitivní, kulturní a společenské aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevůmvede žáky k slušným projevům chování, ke kladnému postoji k přírodě, k životnímu prostředí a ke svému zdraví                    projevuje se slušně k ostatním spolužákům, zaměstnancům školy a rodičůmje si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni respektuje kulturní a historické tradice        
Kompetence pracovnídbá na dodržování hygienických a bezpečnostních pravidelvede žáky k využívání návyků a znalostí v další praxivede žáky k řádnému plnění všech povinností a závazkůvytváří u žáků pozitivní vztah k práci motivuje žáky k aktivnímu zapojení do pracovní oblastidodržuje pravidla vyplývající z hlediska ochrany zdravínese odpovědnost za vykonanou prácichrání kulturní a společenské hodnoty  
Kompetence naplnění volného časurozvíjí schopnost aktivního využití volného časuvytváří návyky zdravého životního stylurozvíjí a vede k profesní orientacizvyšuje zdravé sebevědomí a rozvíjí nadáníumí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozicrozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostechchápe význam aktivního trávení volného času jako kompenzaci pracovního nasazení a stresuumí si vybrat vhodné činnosti pro relaxaci a odmítá nevhodné nabídky pro trávení volného času