logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
A. B. Svojsíka, Lety

Motto:
"Dítě není nádoba, kterou je třeba naplnit,
ale hvězda, kterou je třeba rozzářit."

Školská rada

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme vás na stránce školské rady při ZŠ Lety.

Nejen zřizovatelé, ale i rodiče chtějí vědět, co se ve škole děje, mají zájem na tom, aby do vzdělávání vstupovaly moderní metody a formy práce a aby to vše bylo ve prospěch dětí. K tomu může sloužit mimo jiné i školská rada.

Školská rada má na začátku fungování většinou možnost zvolit si ze dvou cest způsobu fungování. Tou první je cesta zvaná formální. Taková rada se sejde zpravidla dvakrát do roka, aby splnila svou zákonnou povinnost, schválila řediteli školy výroční zprávu a projednala rozpočet. Druhou cestu bychom mohli nazvat participační. Taková rada se schází každý měsíc, aktivně spolupracuje s ředitelem a dodává podněty, které mohou zlepšit kvalitu školy.

My se v Letech vydali druhou cestou. Svoje působení v radě chápeme jako možnost něco změnit, ovlivnit, na něčem se podílet. Pracujeme jako tým, nejen uvnitř rady jako takové, ale i ve vztahu k ředitelce školy.

Smysl školské rady vidíme v příležitosti spolupráce mezi vedením školy, rodiči, učiteli a obcí. Chceme proto být jakýmisi supervizory toho, co se ve škole děje. Mapujeme, jak škola funguje a jakými způsoby naplňuje svoji vizi a poslání. Otevíráme diskuse nad důležitými tématy, která se týkají všech zúčastněných, a nabízíme podporu paní ředitelce tam, kde ji potřebuje.

Základní informace

V rámci svých pravomocí se chceme podílet na chodu letovské základní školy a jsme připraveni přispět svou pomocí.

Obracejte se s důvěrou na své zástupce ve školské radě. Mějte prosím na paměti, že školská rada není výkonný orgán školy a vyřešení konkrétních požadavků a stížností je v kompetenci ředitelky školy.

Na e-mailovou adresu skolska.rada@skolalety.cz můžete psát své podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

Pro nadcházející funkční období 2022-2025 byli ve volbách zvoleni (jmenováni):

Kamila Šimůnková (za rodiče) – předsedkyně

Tomáš Wehle (za rodiče)

Kamila Hicklová (za pedagogy)

Eliška Rochusová (za pedagogy)

Barbora Tesařová (za zřizovatele)

Markéta Huplíková (za zřizovatele)

Paní ředitelka nemůže být ze zákona členem školské rady, je však zvána na všechna zasedání jako host.

Co je to školská rada?

Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Co školská rada dělá

vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu i k jeho následnému uskutečňování

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

schvaluje pravidla pro hodnocení žáků

podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

projednává inspekční zprávy České školní inspekce

podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Co se řeší jinde než na školské radě (většinou přímo u vyučujících a vedení školy):

  • Individuální situace spojené se žákem (např. problémy ve výuce apod.)
  • Komunikace, která je v přímé kompetenci ředitelky, učitelů či jiného pracovníka školy (např. školní jídelna, třídní výlety apod.)
  • Různé situace ze života školy, které si řeší škola interně a netýkají se rodičů a obce.

Jak se stát členem školské rady?

Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci.

Jak zjistit, co se řeší na školské radě?

Zasedání rady jsou neveřejná, avšak z každého setkání vzniká zápis, který naopak veřejný je. Všechny zápisy si můžete přečíst na této stránce v sekci „zápisy“. Pokud vás zajímá, která témata řešíme na školské radě, a zápisy z jednání rady na webu školy jsou pro vás příliš stručné nebo formální, nabízíme možnost dostávat bližší informace e-mailem. Jednou za tři měsíce bychom vám poslali podrobnější představení naší práce za uplynulé období: co jsme probírali, k čemu jsme došli, o čem se nejvíce diskutovalo a co z toho všeho vyplývá. Chcete-li takové zprávy dostávat, napište nám na e-mail skolska.rada@skolalety.cz.

Co je školská rada a jak funguje

Volby do školské rady na období 2022-2025

Volební řád školské rady